Арифметична задача на знаходження суми 2-х чисел

Елементарних математичних уявлень

у дітей дошкільного віку” для підготовки

«молодшого спеціаліста» зі спеціальності

«Дошкільна освіта».

ОКР

Хмельницький

УДК 373.21.02:51 (076)

К 45

Друкується з ухвалою кафедри дошкільної педагогіки, психології методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

(протокол №6 від 14 січня 2013)

Рецензенти:

Зданевич Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент.

Пісоцька Л.С., кандидат педагогічних наук, доцент.

Кіт Г.І.

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів

Курсу

з „Теорії і методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку:”Навчально-методичний посібник. - Хмельницький:

Вид-во ХГПА, 2012. 43 с..

Посібник містить методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з теорії і методики формування елементарних математичних уявлень на І освітньо-кваліфікаційному рівні: зазначені конкретні завдання для самостійної роботи з тем курсу, вказана необхідна література. Також вказана кількість годин, кількість балів та форма звітності відповідно до завдань самостійної роботи. В посібнику подані завдання для самоконтролю згідно тем курсу, а також тестові завдання для комплексної контрольної роботи, екзаменаційні питання теоретичного та практичного характеру.

Адресований викладачам та студентам педагогічних навчальних закладів.


ЗМІСТ

Передмова………………………………………………………………… 4

Модуль І…………………………………………………………………… 8

Модуль ІІ…………………………………………………… ……………… 11

Модуль ІІІ ……………………………………………… …………............ 19

Рекомендована література……………………………………………….. 26

Перевір себе. Тестові завдання…………… ………………………….…… 30

Екзаменаційні питання з ТФЕМУ для студентів 4 курсу………………... 43

Нотатки..............................................................................................................48


ПЕРЕДМОВА

Основне завдання сьогодення - це переорієнтація дидактичної системи вищого навчального закладу переважно інформаційного типу навчання на навчання, яке б дозволяло виявляти й розвивати індивідуальний потенціал майбутнього фахівця, розвивати творчі здібності студентів, активно впливати на формування їх особистості, виховувати в них вольові якості, забезпечувати самостійну, активну, цілеспрямовану, результативну навчальну й професійну діяльність.Самостійна робота здебільшого виступає чи не єдиним способом виховання самостійності у набутті знань. Гегель писав із цього приводу: щоб навчитися плавати, треба увійти у воду. Це стосується й виховання самостійності як риси особистості. Мають рацію ті, хто стверджує, що цього навчитися неможливо. Самостійність у здобутті знань проявляється лише завдяки власній діяльності, з появою внутрішньої потреби у знаннях, пізнавальних інтересів, захопленості. У цьому розумінні самостійності справді неможливо навитися. Таку самостійність можна лише формувати у процесі виховання.

Самостійність передбачає оволодіння складними вміннями і навичками бачити зміст та мету роботи, організовувати власну самоосвіту у власній діяльності та протягом усієї подальшої трудової діяльності, вміння по-новому підходити до вирішуваних питань, пізнавальну і розумову активність і самостійність, здатність до творчості.

Самостійна робота сприяє розкриттю і розвиткові потенціальних можливостей студента, його самопізнанню і самореалізації, підвищує інтерес до навчального процесу, розкриває культуру професійної творчості.

Велике значення в самостійній роботі є її організація. Ця робота вимагає і чіткої наукової дисципліни, раціонального розподілу часу на висвітлення і обґрунтування певного розділу чи етапу дослідницького процесу, занять в аудиторії, бібліотеці та в домашніх умовах.

Говорячи про організацію самостійної роботи, необхідно зазначити, що загальним для всіх видів самостійної роботи повинна бути орієнтація на кінцевий результат, забезпечення максимального засвоєння знань, опану­вання вміння й навичками з конкретної дисципліни та розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця. Саме на результативність повинні бути орієнтовані види, зміст і організація самостійної роботи студента.Отже, розвиток самостійності людини, формування творчої особис­тості й розвиток її індивідуального потенціалу - завдання соціальне, і вирішувалось воно повинно всіма ланками системи освіти. Сьогодні створюються умови для розв'язання цього завдання. У навчальних планах все чіткіше реалізується тенденція до скорочення аудиторних годин та збільшення кількості голин. які відводяться на самостійну роботу студента.

За нормативними вимогами Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України (Додаток 1 до наказу Мін. освіти, науки, молоді та спорту №285 від 31.07.1998р. „Комплекс нормативних документів для розробки системних стандартів вищої освіти") на самостійну роботу відводяться 50-60% навчального часу.

Але якось так непомітно склалося, що в багатьох вищих закладах освіти з боку студентів і окремих викладачів самостійна робота сту­дентів розглядається порівняно з лекцією, семінарським і практични­ми заняттями" як щось другорядне. У всіх навчальних планах на її проведення відводиться належна кількість годин, але часто-густо вона проводиться формально. Між тим, як слушно наголошують українські та російські вчені-педагоги, самостійна робота- це форма навчання, при якій студент засвоює необхідні знання, оволодіває вміннями і навичками, навчається планомірно, систематично працю­вати, мислити, формує свій стиль розумової діяльності. її відмінність від інших форм навчання в тому, що вона передбачає здатність сту­дента організувати свою діяльність у відповідності до поставлених завдань.

Для того, щоб самостійна робота стала провідною формою навчання студентів не на папері, а в реальному педагогічному процесі, необхідно вирішувати проблему цілеспрямованого навчання студентів та змісту самостійної роботи. Таке навчання має передбачити формування прийомів моделювання самої навчальної діяльності, вміння визначати оптимальний режим дня, усвідомлювати і відпрацьовувати раціональні прийоми цієї навчальної діяльності, визначати систему знань.

Визначаючи систему завдань, слід керуватися тим, що виконання їх студентами дасть змогу вирішувати такі завдання:

- формування професійного обов’язку і відповідальності;

- оволодіння професійними знаннями, вміннями та навичками, які розкривають специфіку педагогічної праці, професійні функції вчителя, способи професійних дій і вирішення педагогічних завдань;

- вироблення соціально-ціннісних професійних навичок та норм поведінки, в основі яких лежить професійна етика педагога;

- формування активного професійно - педагогічного мислення;

- тренування психічної врівноваженості: керування своїми думками, студентами, діями, уміння витримувати великі навантаження;

- розвиток високого ступеня регуляції й саморегуляції поведінки майбутнього вихователя;

- розвиток емоційної та вольової сфер, які забезпечують високу праце­здатність педагогів;

- удосконалення організаторських здібностей і вміння керувати всіма видами діяльності студентів.

- розвиток потреби у професійному самовдосконаленні, що становить основу педагогічної майстерності.

В Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії велика увага приділяється самостійній роботі студентів, зокрема з теорії і методики формування елементарних математичних уявлень. Свідченням того є розроблені методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів 3-4 курсу з теорії і методики формування елементарних математичних уявлень.

За навчальним планом на вивчення курсу виділено 144 години ,що становить 4 кредити , із них -84 години аудиторних , самостійна робота складає 60 годин, ,48годин - лекційних, 20 –практичних, 6 годин –семінарських10- лабораторних.

Вивчення курсу ТМФЕМУ здійснюється в 5,6,7 семестрах, завершується складанням семестрового екзамену, а також ТМФЕМУ включається до написання студентами курсових та дипломних робіт.

Розроблені методичні рекомендації допоможуть викладачам і студентам чітко визначити завдання для самостійної роботи для поглибленого вивчення відповідних тем курсу, а також сприятимуть дотриманню викладачами 3 основних блоків ефективного керівниц­тва самостійною роботою студентів: мотиваційного, технологічного, організаційного, яке заключається у формуванні в студентів високої мотивації до самостійних знань та організації відповідної діяльності. Для кращого розуміння сутності кожного блоку проводимо їх харак­теристику.

Функцією мотиваційного блоку є цілеспрямоване акцентування викладачам значущості самостійної роботи для опанування всією системою знань певної дисципліни, зокрема теорії і методики формування елементарних математичних уявлень. При цьому кожна проблема, яку необхідно вирішувати в процесі самостійної роботи, повинна бути детально продумана в плані послідовності етапів, кожен з етапів повинен бути забезпечений літературою.

В основі технологічного блоку лежить завдання навчити студентів вміло користуватися літературою, вибирати саме те, що найкраще відповідає даній конкретній темі.

Організаційний блок заключається в тому, щоб викладач в загаль­них рисах пояснив студентам, що повинно стати результатом самостійної роботи і яким чином його досягти. Важливо відзначити і те, що успішному виконанню самостійної роботи сприятиме дотримання таких умов:

1 .Мотивація навчального завдання для самостійної роботи:

2.Чітка постановка пізнавальних завдань.

3.Алгоритм, метод виконання роботи.

4.Чітке визначення обсягу роботи, терміну виконання, форми звітності

5 .Визначення рівнів консультаційної роботи.

6.Критерії оцінки самостійної роботи.

7.Види і форми контролю (практичне заняття, контрольна робота, семінар тощо).

Вивчення курсу «Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників» завершується складанням екзамену.

Актуальні питання «МФЕМУ» виносяться до написання студентами курсових робіт.

Отже, розроблені методичні рекомендації є необхідним для удосконалення і розвитку самостійної роботи студентів з курсу „ Теорії і методики формування елементарних математичних уявлень та стануть у нагоді як викладачам так і студентам.

Завдання для самостійної роботи з теорії і методики

формування елементарних математичних уявлень

І освітньо-вкваліфікаційний рівень

«Молодший спеціаліст»

ІІІ курс 5 семестр

№ п.п Назва теми Завдання для самостійної роботи К-ть балів Форми звітності
Модуль №1 Теоретичні основи методики формування елементарних математичних уявлень (100)
1. Вступ. Теоретичні основи МФЕМУ. Значення і завдання МФЕМУ. Підбір висловів видатних людей про математику і математиків. Повідомлення
2. Основні математичні поняття: множина , число, , розмір, вимірювання, геометричні фігури, системи числення. Підготовка повідомлення з історії розвитку числа та лічби. Старовинні міри вимірювання системи числення. Леушина А.М. «Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста». – М., 1974.-С. 328-343. Пед. диктант. Реферат
3. Організація навчання елементарної математики дошкільників. Законспектувати статтю (Гайдаржицька Л. Слово, образ, дія//Дошкільне виховання.-2000.-№ 4.-С. 14-15). конспект заняття
4. Роль наочності в навчанні елементарної математики. Опрацювати посібник (Зайчук В.О та інші Типовий перелік навчально-наочних посібників для дошкільних закладів. – К., 1995.-С. 30-33). Виготовлення наочних посібників. Конкурс на кращий посібник
5. Становлення і розвиток МФЕМУ. Робота з періодичними виданнями (пошук за каталогом «Видатні педагоги»). Реферативне повідомлення
6. Сучасний стан і перспективи розвитку МФЕМУ в Україні. Опрацювати статтю (Старченко В.А. Навчання математики: сучасний погляд//Дошкільне виховання.- 2008.-№7.- С. 19-21). Робота з каталогом: пошук найновіших статей педагогічних видань з даної теми, їх рецензія. Виступ. Повідомлення про результати пошукової роботи.
7. Порівняльний аналіз програмових завдань з навчання дітей елементарної математики (за різними програмами). Робота з програмами «Впевнений старт», «Дитина», Базовий компонент освіти в Україні, Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі». Аналіз програм. Оформлення звіту.
8. Аналіз методичної літератури з питань навчання елементарної математики. Підсумковий урок Рецензування статей, професійних методичних посібників періодичних видань (робота з каталогом). Повідомлення про успіхи пошукової роботи. Анотація на наукову статтю.


Завдання для самостійної роботи з теорії і методики

формування елементарних математичних уявлень

І освітньо-вкваліфікаційний рівень

«Молодший спеціаліст»

ІІІ курс 6 семестр

№ п.п Назва теми Завдання для самостійної роботи К-ть балів Форми звітності
Модуль № 2 Формування елементарних математичних уявлень у дітей раннього віку (100)
1. Формування елементарних математичних уявлень у дітей раннього віку. Планування роботи, дидактичних ігор, виготовлення наочності. Опрацювати літературу (Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников/ Под ред. Л. А. Венгера.- М., 1973.-110с. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возразта / Под ред. Новоселовой М., 1985).
2. Вправляння студентів в організації ігро-занять з дітьми раннього віку на розрізнення форми, розміру, кількості, просторових і часових уявлень. Спостереження і аналіз представлених дидактичних матеріалів з фрагментами роботи. Аналіз проведення. Конкурс посібників.
Формування елементарних математичних уявлень у дітей 4-го року життя
3. Формування уявлень про кількість у дітей молодшої групи. Підбір дидактичних ігор і вправ на розрізнення предметів за розміром (Мацюк Л. Г., Крушинська В. Д. Дидактичні ігри в дитячому садочку.- К., 1992 ; С. 9-13; Артемова Л. В.. Колір. Форма. Величина. Число.-К., 1997.- С. 41). Проведення дидактичних ігор.
4. Формування уявлень про розмір предметів у молодшій групі. Підбір дидактичних ігор і вправ на розрізнення предметів за розміром (Мацюк Л.Г., Крушинська В.Д. Дидактичні ігри в дитячому садку. – К., 1992.-С. 9-13; Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число.-К., 1997.-С. 41). Планування дидактичних ігор.
5. Формування уявлень про геометричні фігури в молодшій групі. Спланувати дидактичну гру, виготовити наочність для її проведення (Мацюк Л. Г., Крушинська В. Д. Дидактичні ігри в дитячому садку.- К., 1992 ; С. 34-37; Артемова Л. В.. Колір. Форма. Величина. Число.-К., 1997). Проведення з використанням наочності З.О.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников», ст. 12.
6. Розвиток просторових уявлень у дітей молодшої групи. Опрацювання змісту ігор та виготовлення до них посібників (Мацюк Л.Г., Крушинська В.Д. Дидактичні ігри в дитячому садку. – К., 1992). Планування дидактичних ігор.
7. Розвиток часових уявлень у дітей 2-ї молодшої групи. Підбір ігор, виготовлення моделей. Складання конспектів занять (Фунтікова О. Від явища до сутності// Дошкільне виховання.-1998.-№10.- С. 6-7; Фунтікова О. Дітям про час// Дошкільне виховання.- 1996.- № 11.- С. 8; Фунтікова о, У гостях у днів тижня// Дошкільне виховання.- 1994.- № 1.- С. 8). Аналіз конспектів ДНЗ «Цікава математика». Розробки занять для дітей 4-6 років Харків «Основа» 2008.
8. Демонстрування студентами прийомів роботи з формування елементарних математичних уявлень у дітей 4-го року життя. Спостереження і аналіз виготовленої наочності та фрагментів занять. Представлення посібників на конкурс та їх захист.

Змістовий модуль Формування елементарних математичних уявлень і дітей 5-го року життя
9. Формування уявлень про кількість у дітей середньої групи. Підбір художнього слова про цифри; виготовлення наочності до казок про цифти (Олійник Н. Казки про цифри// Дошкільне виховання.- 1997.- №1.- С. 16; Воробей Г. Казки про цифри // Дитячий садочок.- 2001.- № 43.- вкладка). Читання віршів, розповідь казок із застосуванням наочності. Фрагмент роботи по ознайомленні з числом, цифрою. Опрацювати статтю С.Скворцова «Формування логіко-математичної компетентності п’ятирічних»// Дошкільне виховання.- 2011.- № 10.
10. Формування уявлень про розмір предметів у дітей 5-го року життя. Підбір дидактичних ігор, вправ, виготовлення наочності посібників (Мацюк Л.Г., Крушинська В.Д. Дидактичні ігри в дитячому садку.- К., 1992; Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число.- К., 1997). Проведення дидактичної гри. Побудова серіаційного ряду.
11. Формування уявлень про геометричні фігури в середній групі. Опис дидактичної гри і розвиваючою гри за вибором студента («Танграм», «Монгольська гра» , Піфагор), виготовлення наочності головоломок ІІ Підбір рівня складності (Скарбничка ігор для розумних батьків/ Крітвій К., Маковецька Н.- Запоріжжя, 200; Михайлова З.А. игровые занимательные задачи для дошкольников.- М., 1990.-С.16-17). Опис розвиваючих ігор та представлення перед аудиторією виготовленої наочності. Проведення фрагментів роботи з дошкільниками: -ознайомлення з циліндром; -проведення головоломок, розвиваючих ігор.
12. Розвиток просторових уявлень у дітей 5-го року життя. Вивчення досвіду роботи вихователя ДНЗ (Эрменчук А. Орієнтування у просторі// Дошкільне виховання.- 2005. - №2. С. 24-25). Виготовлення наочності відповідно до поданих ігор у статті; підбір лабіринтів для 5-го року життя. Обмін досвідом.
13. Спостереження і аналіз роботи з математики на заняттях. Проведення діагностики з однією дитиною під час педагогічної практики з метою визначення відповідного рівня математичного розвитку (Баглаєва Н. Діагностіка логіко-математичних умінь дитини // Палітра педагога.- 1998.-№3). Повідомлення результатів. Аналіз заняття.
14. Проведення і аналіз роботи з математики. Оформлення результатів проведення тематичного дня з математики в дошкільному навчальному закладі. Звіт про проведену роботу.
15. Розвиток часових уявлень у дітей 5-го року життя. Анотація на статтю (Фунтікова О. Від явища до сутності// Дошкільне виховання.- 1998.- № 10.- С. 6-7). Виготовлення моделі. Інформація про статті. Конкурс моделей.
16. Організація роботи з математики в середній групі. Складання і аналіз конспектів занять. Планування роботи (Русан Л.С., Колосінська Г.І Математичний клубочок. - Вінниця, 2005). Аналіз конспектів згідно схем.
17. Моделювання ситуацій, конкурс на кращий наочний посібник. Опрацювати статтю (Гайдаржицька Л. Слово, образ, дія//Дошкільне виховання.-2000.-№ 4).
18. Підсумковий урок.


Завдання для самостійної роботи з теорії і методики

формування елементарних математичних уявлень

І освітньо-вкваліфікаційний рівень

«Молодший спеціаліст»

ІV курс 7 семестр

№ п.п Назва теми Завдання для самостійної роботи К-ть балів Форми звітності
Модуль № 3 Формування елементарних математичних уявлень у дітей 6-го року життя (100)
1. Розвиток лічильної діяльності у дітей старшої групи. Підбір художнього слова з метою удосконалення лічби за участю різних аналізаторів. Дидактичні ігри. (Бородата Л. Кмітливі математики// Дошкільне виховання.- 1991.- № 9.- С. 6-7). Читання на вибір. Демонстрування дидактичних ігор.
2. Розвиток обчислювальної діяльності. Виготовлення наочності, опорних сигналів, схем, кодів (Баглаєва Н. Обчислювальна діяльність дошкільнят// Палітра педагога.- 2001.- № 3.- С. 10-13). Конкурс на кращий посібник. Казки про цифри.
3. Методика ознайомлення дітей з арифметичними задачами в старшій групі. Складання різних типів арифметичних задач, виготовлення наочності (Веселі задачки для дошкільнят/ Упорядник О.О.Яловська.- Тернопіль, 2000). Перевірка різних типів задач, відповідність наочності.
4. Самостійне складання арифметичних задач. К.Щербакова, Л.Зайцева «Розв’язування математичних задач: компетентнісний підхід// Дошкільне виховання.- 2007.- № 11; 2008.- № 4». Перевірка різних типів задач, відповідність наочності. Конкурс кращих посібників.
5. Формування уявлень про розмір, навчання вимірювання. Опрацювати посібник (Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі.- К., 2002. Розділ «Елементи народної математики в дошкільному закладі»). Повідомлення.
6. Формування уявлень про геометричні фігури в старшій групі. Підбір ребусів, головоломок ІІІ рівня складності, дидактичних, розвиваючих ігор («Колумбове яйце», «Монгольська гра»), художнього слова про геометричні фігури (Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.- М., 1990). Перевірка виготовлених зразків розвиваючих ігор.
7. Розвиток орієнтування в просторі дітей старшої групи. Підбір дидактичних ігор, вправ, лабіринтів, виготовлення наочності (Алла Єрменчук «Орієнтування в просторі»// Дошкільне виховання.- 2005.- № 2.- С. 24-25). Проведення вправ на уважність.
8. Розвиток орієнтування в часі. Підбір висловів народної мудрості про час, виготовлення моделей, кросвордів (Фунтікова О. Модель у навчанні дошкільників// Дошкільне виховання.- 1999.- МЗ.- С. 8-9; Фунтикова О. В гостях у днів тижня// Дошкільне виховання.- 1994.- № 1.- С. 8). Захист виготовлених моделей, читання віршів, народної мудрості напам’ять.
9. Форми організації роботи з навчання елементарної математики в старшій групі. Моделювання студентами фрагментів роботи з цікавої математики в старшій групі «Готуємо до сучасної школи». Планування математичних занять в тсаршій групі. Виготовлення посбників. (Опрацювати професійні періодичні видання). Аналіз методичного забезпечення студентів. Проведення та аналіз фрагментів занять. Звіт роботи в творчих групах.

Змістовий модуль
10. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку. Виписати з каталогу і опрацювати статті з професійних періодичних видань за останні три роки з донної теми. (Старченко В. Навчання математики: сучасний погляд//Дошкільне виховання.- 2008.- № 7). Здача на перевірку рецензії або анотації на одну із статей.
11. Робота з математики в різновікових групах. Розробити опорні схеми для трьох типів занять з математики в різновікових групах з різними варіантами (Щербакова К.Й. МФЕМУ.- К., 1996.- С. 68-73; Аванесова В.Н. Виспитание и обучение детей в разновозрастной группе.- М, 1979.- С. 101-113). Представлення опорних схем.
12. Аналіз і планування математичних розваг для дітей дошкільного віку. Скласти конспект математичного дозвілля для старших дошкільників (Кравець И.О. Подорож у Країну математики// кажіть онуку.- 2001.- № 6.- С. 48-50). Проведення та аналіз фрагментів розваг.
Наступність роботи
13. Наступність в роботі ДНЗ і школи з логіко-математичного розвитку дошкільників Порівняльний аналіз програмових завдань з математики 1 класу і старшої групи. (Базова програма «Впевнений старт», «Дитина», «Дитина у дошкільні роки», «Я у Світі» - Портрет дошкільника напередодні вступу до школи.) Написання висновків. Опрацювання статті С. Скворцової «Логіко-математична компетентність дитини: наступність довкілля і школи// Дошкільне виховання.- 2011.- № 5, № 10».
Математичний розвиток дитини в сім’ї
14. Взаємодвя ДНЗ і сім’ї з математичного розвитку дошкільників. Ознайомлення з досвідом сімейного виховання Б.Нікітіна. Повідомлення.
15. Ділова гра. Батьківські збори «Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку – необхідна умова успішного навчання в школі». Скласти план гри. Розподілити ролі. Підібрати відповідну літературу, наочність. Розробити поради батькам(Ганькіна М. Ще раз про батьківські збори// Дитячий садок.- 2001.- № 48.- С. 2-3; Решетняк М. Заняття з логіки// Палітра педагога.- 2003.- № 4.- С. 17-20; Туник І. Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільнят// Палітра педагога – 2004.- № 3.- С. 24-29). Проведення гри.
16. Підсумковий урок. Математична скарбничка. Створення банку ідей «Шляхи підвищення математичного розвитку старших дошкільників». Тематичний конкурс.


Рекомендована література

1. Артемова Л.В. Колір, форма, величина, число. - К.: „Томі ріс", 1997.

2. Баглаєва Н.І. Сучасні підходи до логіко - математичного розвитку дошкільнят // Дошкільне виховання. - 1999.- №7.

3. Баглаєва Н.І. Вимірювання - цікаво і корисно // Дошкільне виховання.-2001.-№5.

4. Баглаєва Н.І. Діагностика логіко — математичних умінь дитини // Палітра педагога. -1998.- №3,4.

5. Баглаєва Н.І. Логіко-математичні ігри // Палітра педагога.-2000.-№ 1.

6. Баглаєва Н.І. Логіко-математичний розвиток дошкільнят: шляхи оптимізації // Палітра педагога.-2002.-№2.

7. Баглаєва Н.І. Розвиток логічних умінь дитини. Серіація за величиною, масою, об'ємом, розташування у просторі // Дошкільне виховання.-2000.- №10.

8. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання.- 1999. -№1

9. Беженова М.О. Цікава математика.- К.: „Стакер", 1999.-320с.

10. Белошастая А. Понятие „величина" в дошкольньїх программах математического образования // Дошкольное воспитание.- 2006.- №9,11.

11. Березина Р.Л., Непомяща Л., Столяр А.А. Формирование елементарних математических представлений у дошкольников. - М.: „Просвещение".

12. Будний Б.Г. Вчись вимірювати. Поміркуй, розв"яжи, розмалюй. - Тернопіль: „Богдан", 1997.-40с.

13. Вдовкіна С, Ніколаєва М. Геометрична мозаїка // Дошкільне виховання . - 2002.-№4. - с.28.

14. Воліна А. Математичні ігри // Дошкільне виховання. - 2003. - №8.

15. Гайдаржийська Л. Слово, образ, дія. Роль дидактичних засобів у формуванні початкових математичних уявлень // Дошкільне виховання. - 2000. - №4.

16. Гирибанова О.К., Щербакова К.Й., Бєлова С.Ф., Назаренко К.В. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей. - Київ: „Вища школа"

17. Данілова В.В. Математическая подготовка детей в дошкольных учреждениях.-М., „Просвещение", 1987.

18. Дичківська Л. Розвивальна роль Монтессорі - матеріалу // Дошкільне вихо­вання. - 1998. - №4.-с.20-21.

19. Дивовижний світ педагога М.Монтессорі // Дитячий садок. - 1999.- №7,8.-с.1-4.

20. Демидова Ю. Формуємо пізнавальну діяльність у старших дошкільників // Дошкільне виховання. - 2006. - №10.

21. Єрменчук А. Орієнтування у просторі // Дошкільне виховання. -2005. - №2.

22. Житомирський В.Г., Шеврин Л.Н. Путешествие по стране Геометрия .-М.: „Просвещение", 1991

23. Зайцева Л. Диференційований підхід у проведенні занять //Палітра педагога. - 2004. - №3.

24. Зайцева Л. Математична компетентність // Палітра педагога. - 2004. - №2.

25. Красницкая Г.С. Самостоятельная работа учащихся пед. училищ по курсу „Методика формирования елентарных математических представлений". -М.: „Просвещение", 1986.-111с.

26. Криворучко Т. Логіко-математичні ігри //Дошкільне вихо -вання. - 2007. №2. - с. 10 - 11

27. Крутій К.Л. Маковецька Л.В. Управління дошкільним закла­дом освіти: організація контролю та керівництва.-Запоріжжя: Тов. „ЛІПС ЛТД"". - 1999. - 100с.

28. Лєушина А.М. Формирование елементарньгх математических представлений у детей дошкольного возраста. - М.: „Просвещение", 1974. - 368с.

29. Ліджвой А. У країні геометричних фігур //Дошкільне вихо­вання. - 2003. - №3.

30. Логінова В. Активний творець дошкільної педагогіки //Дошкільне виховання.-1988. -№11.-с.65-67.

31. Макарова Л. Проблемні ситуації і завдання //Дошкільне виховання.- 2003. - №3.

32. Мацюк Л.Г., Крушинська В.Д. Дидактичні ігри з математики у дитячому садку.- К.: „Освіта", 1992,с.47-51

33. Меланюк Г. Вчимося доводити власну думку //Дошкільне виховання. -2007. -№1. -сі5.

34. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.-М.: „Просвещение", 1990.

35. Народна мудрість про час /Автор-упорядник О.О.Яловська.-Тернопіль: Мандрівець, 2006. - 80с.

36. Нікітін Б.В. Сходинки творчості або розвиваючі ігри. - К.: „Радянська школа", 1991.

37. Плетницька Л., Крутій К. Логіко-математичний розвиток дошкільників.- Запоріжжя.- 202.-С.79

38. Програма дітей дошкільного віку „Малятко".-К., 1999.

39. Програма дітей дошкільного віку „Дитина".- К., 1993.

40. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста.-М.: „Просвещение", 1991.-47с.

41. Сафонова Л. Математичні промінчики // Палітра педагога.-2005.-№3.4.

42. 42.Старченко В. Навчання математики: сучасний погляд //Дошкільне виховання. - 2008. - №7. — с. 19 — 21

43. Січовик І.II. Математичні ігри. -К.:"СГ, 1998.

44. Скворцова С. Логіко-математична компетентність дошкільника з точки зору вчителя початкових класів. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Випуск 58. – частина І. – Херсон: Айлант., 2011. – С. 38 – 44.

45. Скворцова С. Логіко-математична компетентність п’ятирічок // Дошкільне виховання.-2011.-№5, №10.

46. Скуратівський В.Т. Місяцелік. Український народний календар.

47. Старченко В.А. Формування логіко-математичної компетентності у старших дошкільників: навч.-метод. посіб. до Базової програми розвитку дитини «Я у Світі».-К.: Світич.-2009.-80с.

48. Старченко В.А. Логіко - математичний аспект дошкільної освіти// Дошкільне виховання. - 2005. - №7.

49. Тиква Т. Геометрія, що довкола // Дошкільне виховання.-2003. -№10.

50. Туник І. Розвиток логіко-математичних здібностей старших дошкільнят// Палітра педагога. - 20041 - №3,4.

51. Туник Л. Розвиток логіко - математичних здібностей старших дошкільнят // Палітра педагога. - 2005.- №1,2,3.

52. Формирование елементарних математических представлений у дошкольников. Учебное пособие для студентов пед. институтов под редакцией А.А.Столяра. - М.: „Просвещение", 1983. - 303с.

53. Фунтикова О. В гостях у днів тижня // Дошкільне виховання. — 1998. - №10.

54. Фунтикова О. Від явища до сутності // Дошкільне виховання. - 1994. - №1

55. Фунтикова О. Модель у навчанні дошкільнят // Дошкільне виховання. - 1999. - №3.

56. Шаваг Г. Орієнтування у часі //Палітра педагога.-2004.-№2.

57. Щербакова К.Й. Методика формування єлеї парних математичних уявлень у дошкільників.-К.: „Вища школа", 1996.-240с.

58. Щербакова Е.И. Методика обучения математики в детском саду. - М.: „Академія", 2000.

59. Яворська О. Задачі з казковим сюжетом //Дошкільне виховання. - 2003. - №5.

60. Батура К. - Космонавти //Дитячий садок.-2008, - №44. – с.5.

61. Плугатар Л. - Весняний бал //Дитячий садок. - 2008.- №44- с.15-

62. Гут Г.Г. - Космічна мандрівка // БВДС.-2007.-№9.- с.72-73.

63. Чуднова Р. - Математические конкурсы // Дошкольное воспитание. - 2007. - №7.-с. 12-22.

64. Анжеліка Курчатова, викладач кафедри дошкільної освіти Миколаївського НУ ім. В.О.Сухомлинського.

65. Світлана Медведєва ДНЗ №83 м. Миколаїв// Дошкільне виховання, 2012, №8, с. 23-24.

66. Алла Єрменчук «Орієнтування у просторі»// Дошкыльне виховання, 2005, №2, с. 24-25.

Перевір себе!

Тестові завдання,

I-варіант

З теорії і методики формування елементарних математичних уявлень

1. В якій сфері та змістовій лінії "Базового компонента дошкільної освіти в Україні" розкриті завдання з цікавої математики?

а) Сфера "Природа". Змістова лінія "Природа Космосу";

б) Сфера "Культура". Змістова лінія "Предметний світ" .

в) Сфера "Я сам". Змістова лінія "Фізичне я".

2. Назвіть колективні форми взаємодії дошкільного закладу і сім`ї з математичного розвитку дошкільників:

а) консультації, бесіди;

б) тематичні стенди, виставки, батьківські куточки;

в) батьківські збори, конференції, тематичні зустрічі за круглим столом.

3. Виберіть найбільш правильний і перспективний тип наступності на сучасному етапі навчання дітей математики:

а) наступність, що характеризується дублюванням у дошкільній підготовці основного змісту і конкретних завдань програми першого класу школи;

б) підготовка до школи дітей, які не відвідують дошкільних закладів, здійснюється дома, в сім`ї, самими батьками;

в) у навчанні дітей математики використовується менш ніж половина навчального матеріалу першого класу.

4. На кожному заняті з математики в будь-якій групі передбачається
самостійна робота дітей з різноманітними матеріалами. Скільки хвилин
відводиться на самостійну практичну діяльність з роздатковим матеріалом
у старшій групі:

а) 7 - 8 хв;

б) 10хв;

в) 12хв.

5. Визначити тип даної арифметичної задачі

На прогулянку діти взяли 4 великі м'ячі і 1 маленький. На скільки більше взяли великих м'ячів, ніж маленьких?

а) задача на відношення більше (менше) на 1;

б) на знаходження суми і остачі;

в) на різницеве порівняння чисел.

6. «Математичні ігри» - книжка із серії «Весела школа» допоможе розвинути математичні здібності. Ігри, розваги, ребуси, кросворди, усмішки, скоромовки хитрі запитання ви знайдете на сторінках автором якої є:

а) Я.Король;

б) Т.О.Федєєв;

в) Ігор Січович;

7. Що легше вивчити для з’ясування рівня підготовленості дитини до школи з математики:

а) Ступінь оволодіння прийомами розумової діяльності;

б) Ступінь сформованості пізнавальних інтересів і здібностей;

в) Рівня засвоєння математичних знань

8. Діти старшої групи утворюють множини, об’єднуючи невеликі
множини разом, ділять їх на частини, порівнюють між собою. Всі ці вправи
сприяють:

а) Розвитку лічби в межах десяти в прямому і зворотному порядку;

б) Створенню чуттєвої основи для вивчення складу числа;

в) Навчанню прийомів обчислення.

9. Хто з науковців проводив наукові дослідження по формуванню уявлень про час у дошкільників:

а) Л. В. Артемова, З.О. Михайлова;

б) Т. Д. Ріхтерман, О. Фунтикова;

в) М. В. Богданович, Л. П. Кочина.

10. З якою метою можна провести ряд розвиваючих ігор: «Танграм»,
«Піфагор», «Монгольська гра», «Доміно», «Знайди за описом»?

а) орієнтування в просторі;

б) ознайомлення із величиною;

в) закріплення знань про геометричні фігури;

г) орієнтування в часі;

д) кількість.

Сажень- це...

а) відстань від ліктьового суглоба до кінця середнього пальця;

б) відстань між кінцями середніх пальців рук, розведених у різні сторони на
рівні плечей;

в) довжина вказівного пальця.

12. Логіко-математична компетентність передбачає вміння дітей здійснювати в межах вікового періоду:

а) класифікацію, вимірювання, обчислення, термінологію;

б) термінологію, вимірювання, класифікацію, серіацію;

в) класифікацію, вимірювання, серіацію, обчислення.

13. Виберіть найважливіші логічні операції, які дають можливість для максимального здобуття нових даних про об’єкт, що вивчається.

а) аналіз і синтез;

б) серіацію, абстрагування;

в) аналіз і серіацію.

14. Назвіть автора і назву практичного посібника, який розкриває досвід роботи з дітьми під час підготовки їх до школи. Зміст 21 уроку, тестові завдання для визначення рівня матеметичної готовності дитини до школи.

а) О. В. Проскура «Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками»;

б) Я. Король «Математична скарбничка»;

в) М. А. Беженова «Веселая математика».

15. Орієнтування дітей старших груп одночасно на кілька різних розмірів формує у них здатність:

а) Виконувати арифметичні дії;

б) Виконувати лічильні дії;

в) Аналізувати, знаходити спільне і відмінне.

16. Які методичні прийоми, що сприяють уточненню і закріпленню
умінь орієнтування на обмеженій площині, використовує вихователь:

а) Оцінка, аналіз;

б) Зорові і слухові диктанти;

в) Логічні задачі.

17. Автор книги, педагог-новатор, педагогічні погляди якого відомі не тільки в нашій країні, а й за кордоном, розповідає про досвід застосування і використання спеціальних ігор, що дає змогу успішно розвивати творчі здібності дитини, і математичні також.

а) С.М. Лисенкова;

б) Б.П.Нікітін.

18. Важливість навчання дітей складу числа з двох менших полягає втому,

що: (визначити найбільш правильну відповідь)

а) закріплюється вміння рахунку;

б) викликається інтерес до числа;

в) здійснюється підготовка до обчислення.

19. Навчання обчислювальної діяльності слід починати з ознайомлення із
структурою арифметичних задач:

а) задач малюнків;

б) задач-драматизацій;

в) віршованих задач;

г) задач-жартів.

20. Якими видами вимірювання оволодівають діти дошкільного віку?

а) лінійним, вимірюють масу, час;

б) навчаються вимірювати об'єм, масу, час;

в) оволодівають лінійним вимірюваням, навчаються вимірювати об'єм, масу, час.

21. Акцент на логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку зроблено у: а) діючих програмах «Малятко», «Дитина»;

б) Законі України «Про освіту»;

в) Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні.

22. Найпоширеніша форма індивідуальної роботи з сім’єю з навчання цікавої математики:

а)Організація висновок наочних посібників;

б) Бесіди, індивідуальні консультації;

в) Папки-пересувки;

г) Доповіді, повідомлення.

23. В якому завдані дана правильна послідовність ознайомлення із
геометричною фігурою?

а)подача назви, демонстрування порівняння, побудова серіаційного ряду,
обстеження;

б)демонстрація фігури (показ, назва), показ фігури різного кольору, величини,
обстеження;

в) побудова серіаційного ряду, обстеження, порівняння з предметами близькими за формою.

24. Вимірювальна діяльність потребує від дитини:(визначити найбільш повну
відповідь)

а) уміння координувати рухи руки та ока, лічильних умінь та кількісних уявлень;

б)розвиненості таких логічних прийомів, як аналіз, синтез, порівняння,
узагальнення; уміння серіювати, координувати рухи руки і ока;

в)лічильних умінь та кількісних уявлень; уміння координувати рухи руки і
ока; розвиненості таких логічних прийомів, як аналіз, синтез, порівняння,
узагальнення.

25. Яке визначення найбільш правильне. Що таке логіко-математичний розвиток?

а) якісні зміни в пізнавальній діяльності дитини, що відбувається внаслідок розвитку математичних умінь і пов’язаних з ними логічних операцій;

б) формування у дошкільнят уявлень про кількість, лічбу, обчислення, розмір, вимірювання, геометричні фігури, вміння орієнтуватись у просторі, часі.

26. У якій програмі визначено розділ «Вступ у світ кількості, логіки, простору і часу»?

а) «Дитина»;

б) «Малятко»;

в) «Дитина в дошкільні роки».

Арифметична задача на знаходження суми 2-х чисел

а)на одній клумбі розцвіло 5 тюльпанів, на другій - одна півонія. Скільки
квітів розцвіло на обох клумбах разом?

б)діти зібрали на городі 3 ящики помідорів, а огірків на 1 менше. Скільки
ящиків огірків зібрали діти?

28. Автор статті «Діагностика логіко-математичних умінь дитини» на сторінках журналу «Палітра педагога», де розроблений діагностичний комплекс для дітей молодшого, середнього і старшого дошкільного віку, критерії діагностування.

а) О.В.Проскура;

б)Л.В.Артемова;

в)Надія Баглаєва.

29. Хто з педагогів-новаторів пропонує використовувати в навчанні дітей розв’язуванню математичних задач схеми-опери:

а) Б.П.Нікітін;

б) Ш.О.Амонашвілі;

в) С.М.Лисенкова.

30. Розуміння дітьми відношень між суміжними числами натурального ряду
дає змогу:

а) Усвідомити склад числа з двох менших чисел;

б) Визначити справжні розміри предметів;

в) Навчити їх лічити від будь-якого числа у прямому і зворотному порядку.

II-варіант

1. Які методичні прийоми, що сприяють уточненню і закріпленню
умінь орієнтування на обмеженій площині, використовує вихователь:

а) Оцінка, аналіз;

б) Зорові і слухові диктанти;

в) Логічні задачі.

2. Автор книги, педагог-новатор, педагогічні погляди якого відомі не тільки в нашій країні, а й за кордоном, розповідає про досвід застосування і використання спеціальних ігор, що дає змогу успішно розвивати творчі здібності дитини, і математичні також.

а) С.М. Лисенкова;

б) Б.П.Нікітін.

3. Назвіть автора і назву практичного посібника, який розкриває досвід роботи з дітьми під час підготовки їх до школи. Зміст 21 уроку, тестові завдання для визначення рівня матеметичної готовності дитини до школи.

а) О. В. Проскура «Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками»;

б) Я. Король «Математична скарбничка»;

в) М. А. Беженова «Веселая математика».

4. Діти старшої групи утворюють множини, об’єднуючи невеликі
множини разом, ділять їх на частини, порівнюють між собою. Всі ці вправи
сприяють:

а) Розвитку лічби в межах десяти в прямому і зворотному порядку;

б) Створенню чуттєвої основи для вивчення складу числа;

в) Навчанню прийомів обчислення.

5. В якому завдані дана правильна послідовність ознайомлення із
геометричною фігурою?

а) подача назви, демонстрування порівняння, побудова серіаційного ряду,
обстеження;

б) демонстрація фігури (показ, назва), показ фігури різного кольору, величини,
обстеження;

в) побудова серіаційного ряду, обстеження, порівняння з предметами близькими за формою.

6. Розуміння дітьми відношень між суміжними числами натурального ряду
дає змогу:

а) Усвідомити склад числа з двох менших чисел;

б) Визначити справжні розміри предметів;

в) Навчити їх лічити від будь-якого числа у прямому і зворотному порядку.

7. Хто з педагогів-новаторів пропонує використовувати в навчанні дітей розв’язуванню математичних задач схеми-опери:

а) Б.П.Нікітін;

б) Ш.О.Амонашвілі;

в) С.М.Лисенкова.

8. Найпоширеніша форма індивідуальної роботи з сім’єю з навчання цікавої математики:

а)Організація висновок наочних посібників;

б) Бесіди, індивідуальні консультації;

в) Папки-пересувки;

г) Доповіді, повідомлення.

9. Визначити тип даної арифметичної задачі

На прогулянку діти взяли 4 великі м'ячі і 1 маленький. На скільки більше взяли великих м'ячів, ніж маленьких?

а) задача на відношення більше (менше) на 1;

б) на знаходження суми і остачі;

в) на різницеве порівняння чисел.

10. Що легше вивчити для з’ясування рівня підготовленості дитини до школи з математики:

а) Ступінь оволодіння прийомами розумової діяльності;

б) Ступінь сформованості пізнавальних інтересів і здібностей;

в) Рівня засвоєння математичних знань

11. «Математичні ігри» - книжка із серії «Весела школа» допоможе розвинути математичні здібності. Ігри, розваги, ребуси, кросворди, усмішки, скоромовки хитрі запитання ви знайдете на сторінках автором якої є:

а) Я.Король;

б) Т.О.Федєєв;

в) Ігор Січович;

12. У якій програмі визначено розділ «Вступ у світ кількості, логіки, простору і часу»?

а) «Дитина»;

б) «Малятко»;

в) «Дитина в дошкільні роки».

13. З якою метою можна провести ряд розвиваючих ігор: «Танграм»,
«Піфагор», «Монгольська гра», «Доміно», «Знайди за описом»?

а) орієнтування в просторі;

б) ознайомлення із величиною;

в) закріплення знань про геометричні фігури;

г) орієнтування в часі;

д) кількість.


14. Автор статті «Діагностика логіко-математичних умінь дитини» на сторінках журналу «Палітра педагога», де розроблений діагностичний комплекс для дітей молодшого, середнього і старшого дошкільного віку, критерії діагностування.

а) О.В.Проскура;

б)Л.В.Артемова;

в)Надія Баглаєва.

15. Виберіть найбільш правильний і перспективний тип наступності на сучасному етапі навчання дітей математики:

а) наступність, що характеризується дублюванням у дошкільній підготовці основного змісту і конкретних завдань програми першого класу школи;

б) підготовка до школи дітей, які не відвідують дошкільних закладів, здійснюється дома, в сім`ї, самими батьками;

в) у навчанні дітей математики використовується менш ніж половина навчального матеріалу першого класу.

16. Орієнтування дітей старших груп одночасно на кілька різних розмірів формує у них здатність:

а) Виконувати арифметичні дії;

б) Виконувати лічильні дії;

в) Аналізувати, знаходити спільне і відмінне.

17. Важливість навчання дітей складу числа з двох менших полягає втому,

що: (визначити найбільш правильну відповідь)

а) закріплюється вміння рахунку;

б) викликається інтерес до числа;

в) здійснюється підготовка до обчислення.

18. Вимірювальна діяльність потребує від дитини:(визначити найбільш повну
відповідь)

а) уміння координувати рухи руки та ока, лічильних умінь та кількісних уявлень;

б) розвиненості таких логічних прийомів, як аналіз, синтез, порівняння,
узагальнення; уміння серіювати, координувати рухи руки і ока;

в) лічильних умінь та кількісних уявлень; уміння координувати рухи руки і
ока; розвиненості таких логічних прийомів, як аналіз, синтез, порівняння,
узагальнення.

19. На кожному заняті з математики в будь-якій групі передбачається
самостійна робота дітей з різноманітними матеріалами. Скільки хвилин
відводиться на самостійну практичну діяльність з роздатковим матеріалом
у старшій групі:

а) 7 - 8 хв;

б) 10хв;

в) 12хв.

20. Акцент на логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку зроблено у:

а) діючих програмах «Малятко», «Дитина»;

б) Законі України «Про освіту»;

в) Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні.

21. Яке визначення найбільш правильне. Що таке логіко-математичний розвиток?

а) якісні зміни в пізнавальній діяльності дитини, що відбувається внаслідок розвитку математичних умінь і пов’язаних з ними логічних операцій;

б) формування у дошкільнят уявлень про кількість, лічбу, обчислення, розмір, вимірювання, геометричні фігури, вміння орієнтуватись у просторі, часі.

22. Хто з науковців проводив наукові дослідження по формуванню уявлень про час у дошкільників:

а) Л. В. Артемова, З.О. Михайлова;

б) Т. Д. Ріхтерман, О. Фунтикова;

в) М. В. Богданович, Л. П. Кочина.

Сажень- це...

а) відстань від ліктьового суглоба до кінця середнього пальця;

б) відстань між кінцями середніх пальців рук, розведених у різні сторони на
рівні плечей;

в) довжина вказівного пальця.

24. Логіко-математична компетентність передбачає вміння дітей здійснювати в межах вікового періоду:

а) класифікацію, вимірювання, обчислення, термінологію;

б) термінологію, вимірювання, класифікацію, серіацію;

в) класифікацію, вимірювання, серіацію, обчислення.

25. Навчання обчислювальної діяльності слід починати з ознайомлення із
структурою арифметичних задач:

а) задач малюнків;

б) задач-драматизацій;

в) віршованих задач;

г) задач-жартів.


2185162420370004.html
2185236137877856.html
    PR.RU™